อัตราค่าห้องพัก

  • PDF

ประเภทห้อง ราคาห้อง ค่าการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล หมายเหตุ
ห้องสังเกตอาการ 300 บาท/วัน 200 บาท/วัน - ค่าอาหาร(ตามสั่ง)
ห้องรวม 800 บาท/วัน 300 บาท/วัน 200 บาท/วัน ค่าอาหาร
(รวมอาหารว่าง)
450 บาท/วัน
ห้องคู่ 800 บาท/วัน 500 บาท/วัน 200 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว 1,500 บาท/วัน 800 บาท/วัน 600 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว (พิเศษ) 2,300 บาท/วัน 800 บาท/วัน 600 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว (VIP) 3,500 บาท/วัน 800 บาท/วัน 600 บาท/วัน
ห้อง ICU (ผู้ป่วยหนัก) 3,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน 600 บาท/วัน

หมายเหตุ

1. สิทธิประกันสังคม 
- ห้องเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,400 บาท / วัน
- ห้องเดี่ยว(พิเศษ) ชำระเพิ่ม 2,200 บาท/วัน
- ห้องเดี่ยว(VIP) ชำระเพิ่ม 3,400 บาท/วัน
2. การคิดค่าห้องจะนับเวลาตั้งแต่เข้ารับการรักษาครบ 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน หลังจากนี้หากเกิน 6 ชม. คิดเพิ่มอีก 1 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ป่วยย้ายห้อง คิดอัตราค่าห้องที่ย้ายใหม่

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

Last Updated on Monday, 06 July 2015 02:04