ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกปี 2553

  • PDF

  

          โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ขอแจ้งให้ทราบว่าทางโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี จะทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี เป็นระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี ซึ่งคือผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาครั้งแรกตั้งแต่ ปี 2549 ถึง ปี2553 และมีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายในปี 2555 และเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มีประวัติ Admit ปี2551 

          โดยหากเจ้าของประวัติแฟ้มเวชระเบียนท่านใดต้องการเก็บแฟ้มประวิตอไว้ โปรดติดต่อโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี โทร. 0-2901-8400-9 ต่อ 2132, 2130, 2131 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง 15 ธันวาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วแฟ้มเวชระเบียนที่ตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งมาข้างต้นจะถูกทำลายทั้งหมด

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

 

แผนกเวชระเบียน

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

Last Updated on Tuesday, 25 October 2016 07:11